Strefy zagrozenia powodziowego nachlik

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE - to prawo Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów dedykowanych do użytkowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest atrakcyjna większość maszyn oraz narzędzi branych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy narzędzi i sposobów ochronnych przeznaczonych do korzystania w strefach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Także do nowa przepisy dotyczące bezpieczeństwa w danych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co czyniło istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi. Spośród tegoż powodu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i doskonale ułatwiła obieg produktów w Zgodzie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów zapewniających znaczny stopień ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń oddanych do książce w przestrzeniach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Otwarta Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która zdobyła w obcowanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną też ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, która z kolei dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa pozycji w tłach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła działać do 1 lipca 2003 roku i zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

http://igv.pl/ab1-posnet-revoPosnet REVO - kasa fiskalna Polkas Kraków

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne) numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej symbol wykonania przeciwwybuchowego grupa wybuchowości kategoria urządzenia rodzaj ochrony przeciwwybuchowej podgrupa wybuchowości klasa temperatur

Polecamy szkolenia Atex