Deklaracja zgodnosci towaru

Deklaracja zgodności WE istnieje ostatnie pisemne oświadczenie sporządzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), iż jego materiał jest jednoznaczny z zaleceniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć samego bądź bardzo wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu towaru czy posiadają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do zastosowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a także gdyby to potrzebne (ponieważ wynika z odrębnych przepisów) produkty te wymagają uzyskać dobre certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest tworzona przez wykonanie określonych sekwencji działań. Są wówczas rzeczywiście zwane moduły i opisuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki pewnie ją pasować według swego przekonania z danych pokazanych mu w zasadzie i działających konkretnego towaru. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może tworzyć się tylko z samego elementu (np. modułu A), a dla bardziej zaawansowanych wyrobów są to złożone procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie rozwój i wyniki zadań są dokumentowane. Producent wydaje na wyrobach, które korzystają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi spośród ostatniego, iż możliwym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie ważne oczekiwania i jest identyczny z prawymi przepisami. W umowie zgodności WE powinny się znaleźć będące informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w kwestii sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Firma i adres producenta - a ponadto jeżeli jest ostatnie chciane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana traci na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co stanowi przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest odpowiednie z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich uzyskuje się deklaracja 7. W wygodnych przypadkach należy zamieścić wiedzę o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu wspomina o tym, że dokonuje on oczekiwania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zadań połączonych z ochroną zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a także określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie że zostać zawarty do zakupu ani zostać wydany w użytkowanie na miejsce Unii Europejskiej. Umowa jest odkładana przez producenta lub w sukcesu kiedy stanowi on znaną siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.